Formularz Reklamacyjny

Jeśli chcesz złożyć reklamację na zakupiony towar, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Ściągnij poniższy formularz reklamacyjny.
  2. Wypełnij formularz dokładnymi informacjami o produkcie i rodzaju reklamacji.
  3. Dołącz kopię dowodu zakupu reklamowanego produktu.
  4. Prześlij wypełniony formularz i dowód zakupu na adres email: reklamacje@alfako.pl.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta , przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.


Formularz Reklamacyjny


© 2024 Alfako. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Loading...